Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG – Oddział Krakowski – 25.03.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego

mgr inż. Piotr Strzelecki (WGGiOŚ AGH) wygłosi referat pt.:

„Odkodowując skały – analiza mikrostruktury skał przy wykorzystaniu  rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej, analizy obrazu i statystyki wielowymiarowej”

Referat zostanie wygłoszony 25 marca 2021r. (czwartek, godz. 17.00).

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI3NGJiMTktYmFjZS00MmYwLThjOTktOTM3ZjY4MDM4N2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%2280642246-e033-4d89-b493-f81486d13995%22%7d

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia
Polskiego Towarzystwa Geologicznego