OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 25.11.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego prof. dr hab. inż. Marek Wendorff (WGGiOŚ AGH)

wygłosi referat pt.:

Polska „rewolucja geologiczna” w jednym ze złożowo najbogatszych obszarów świata (Copperbelt Środkowej Afryki): nowa tektonostratygrafia orogenu lufiliańskiego i implikacje dla poszukiwań

Referat zostanie wygłoszony:

25 listopada 2021 r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJmY2ZlMDQtNGQwYS00N2UxLWJlNDgtMjE5OTFjZmU0M2Vj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego