OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 02.12.

Oddział Krakowski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowe,

w ramach którego 

dr inż. Jan Barmuta (WGGiOŚ AGH) oraz dr Krzysztof Starzec (WGGiOŚ AGH)

 wygłoszą referat pt.:

Uskok Rycerki, zachodnie Karpaty Zewnętrzne – próba integracji geologii powierzchniowej i danych sejsmicznych, oraz przyczynek do dyskusji o ekstensji w Karpatach Zewnętrznych

Referat zostanie wygłoszony:

2 grudnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY1NDFhN2YtNWExZC00ZjJjLWIzOTgtMTY5ZGRjNDEwYTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Oddział Krakowski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń
Polskiego Towarzystwa Geologicznego


Komitet Organizacyjny Obchodów 100-leciaPolskiego Towarzystwa Geologicznego