OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 09.12.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego zaprasza na posiedzenie naukowe,

w ramach którego 

prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński (WGGiOŚ AGH),
dr hab. inż. Jadwiga Pieczonka (WGGiOŚ AGH)
oraz mgr inż. Władysław Zygo (WGGiOŚ AGH)

wygłoszą referat pt.:

Wykształcenie i geneza złóż Cu-Ag typu “Kupferschiefer”

Referat zostanie wygłoszony:

9 grudnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIwZTY4ODgtMjE5Ny00MzI5LTkxNGYtNTdkYWRiODU5NjY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-leciaPolskiego Towarzystwa Geologicznego