OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 16.12.

Oddział Wrocławski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego zapraszają
na posiedzenie naukowe,

w ramach którego  

dr Piotr Słomski (PIG-PIB)
dr hab. Jacek Szczepański (prof. UWr., ING UWr.)  

wygłoszą referat pt.:

Modelowanie sekwestracji mineralnej CO2 w ordowickich i sylurskich mułowcach z polskiej części basenu bałtyckiego

Referat zostanie wygłoszony:

16 grudnia 2021r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJiNzFmMDgtYjYwMy00M2E5LWFkYzgtZTg0ZTNmYWVkMzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Oddział Wrocławski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń PTGeol.
Komitet Organizacyjny Obchodów 100-leciaPolskiego Towarzystwa Geologicznego