Posiedzenie Nauk. O. Wrocławskiego 31.03.2022

Oddział Wrocławski PTGeol zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego wygłoszony zostanie referat:

„Deformacje osadów plejstoceńskich indukowane propagacją fali sejsmicznej w południowej części obszaru perybałtyckiego”

prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
i zespół GREBAL

Referat zostanie wygłoszony:
31marca 2022 r. (czwartek, godz. 16.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 15.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlhMjRjNTMtMDA5My00N2YwLWI0NjctZWYyM2FiY2I5ZmY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%22851710b1-d0fa-4a24-85b9-798f5bac5408%22%7d

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego