Posiedzenie Nauk. O. Krakowskiego

Oddział Krakowski PTGeol
oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN

zapraszają na referat

mgr inż. Moniki Szczuki (AGH)

Analiza geochronologiczna egzotyków skał krystalicznych
z warstw istebniańskich rejonu Kamesznicy
(płaszczowina śląska, Karpaty zewnętrzne)

Referat zostanie wygłoszony:

31 marca 2022 r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTgzZTZmNTEtYWQ3OC00Y2Q3LWI2ZGYtMTliZDE0YjI1NTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f298dad5-56e1-4a1d-85e8-934bea2809a4%22%2c%22Oid%22%3a%221226d709-29c9-4b98-a670-1ef27a45bf04%22%7d

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego