Ogólnopolskie Pos. Nauk. PTGeol 21.04.2022

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia PTGeol
oraz Oddział Krakowski zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego 

Anna Sałacińska (ING PAN, INoZ UŚ),
Ianko Gerdjikov (Sofia Univ.),
Alexandre Kounov (Univ. of Basel),
David Chew (Trinity College Dublin),
Krzysztof Szopa (INoZ UŚ),  
Ashley Gumsley (INoZ UŚ),
Izabela Kocjan (ING PAN),
Beata Marciniak-Maliszewska (UW)
i Foteini Drakou (Trinity College Dublin)

wygłoszą referat pt.:

Ewolucja waryscyjskiego magmatyzmu na obszarze Strandja (SE Bułgaria i NW Turcja) i jego związek z sąsiednimi terranami północnego brzegu Gondwany

Referat zostanie wygłoszony:

21 kwietnia 2022r. (czwartek, godz. 17.15)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgwNjVlOTMtZDY4Zi00ZTJmLTk2M2YtYjkxMWMxMmQwM2Nl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia PTGeol
Oddział Krakowski PTGeol