Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 11.05.2022

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego Oddział Krakowski oraz Sekcja Sozologii zapraszają na posiedzenie naukowe,

w ramach którego 

prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo (AGH), dr Anna Abramowicz (INoZ UŚ), dr inż. Andrzej Gałaś (IGSMiE PAN), dr hab. Magdalena Misz-Kennan prof. UŚ (INoZ UŚ), dr hab. Justyna Ciesielczuk prof. UŚ (INoZ UŚ),

wygłoszą referat pt.:

„Sekcja Sozologii Polskiego Towarzystwa Geologicznego – historia, doświadczenia i nowe wyzwania”

Referat zostanie wygłoszony:

11 maja 2022r. (środa, godz. 17.15)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJjMmQwZDMtNTMxMi00MjVkLWFjM2MtZmJiMzJmZDZlMzk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Oddział Krakowski i Sekcja Sozologii Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego