Posiedzenie Naukowe O. Krakowskiego 12.05.2022

Oddział Krakowski
oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN

zapraszają na referat, który wygłosi

Maisa Tunik
(Universidad Nacional de Río Negro, Argentina)

Short and quick history of the Neuquen Basin, Argentina

Referat zostanie wygłoszony w dniu:
12 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.15

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRmZjdiNTktNTBmMC00MmQyLWJhYTAtNDIyMGVhMzRiMWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f298dad5-56e1-4a1d-85e8-934bea2809a4%22%2c%22Oid%22%3a%221226d709-29c9-4b98-a670-1ef27a45bf04%22%7d

Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Geologicznego