Posiedzenie Naukowe O. Krakowskiego PTGeol 17.11.2022

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN

zapraszają na referat, który wygłosi

dr Joanna Pszonka
(IGSMiE PAN)  

Zastosowanie zautomatyzowanej mineralogii SEM do analizy uziarnienia osadów prądów zawiesinowych

Referat zostanie wygłoszony w dniu:

17 listopada 2022 r. (czwartek) o godzinie 1700

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU1OTI2ZWYtMDYxZS00ZGViLWE2YWQtODljODdiYzEyNDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f298dad5-56e1-4a1d-85e8-934bea2809a4%22%2c%22Oid%22%3a%221226d709-29c9-4b98-a670-1ef27a45bf04%22%7d

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTGeol