Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 24.11.2022

Polskie Towarzystwo Geologiczne
zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego

Piotr Krzywiec1, Krzysztof Bukowski2, Mark G. Rowan3

(1ING PAN, 2 WGGiOŚ AGH, 3ROWAN CONSULTING, INC., BOULDER, USA)

przedstawią referat pt.:

„Czy Kopalnia Soli „Kłodawa” znajduje się w wysadzie solnym Kłodawa? – wnioski z interpretacji danych sejsmicznych”

Posiedzenie odbędzie się:

24 listopada 2022r. (czwartek, godz. 17.15)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ3YmI3ZDItNWI4ZS00MjZmLThhMmUtOWIxMDA0OWQ5MThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Zarząd Główny PTGeol