Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 23.02.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne
zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego

dr hab. Anna Górecka-Nowak oraz dr Alina Chrząstek
(Instytut Nauk Geologicznych UWr)

przedstawią referat pt.:

Karty geologicznego życiorysu Profesora Józefa Zwierzyckiego

Posiedzenie odbędzie się:

23 lutego 2023r. (czwartek, godz. 17.15)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU5Yzk2YjAtZGExOC00OGY3LTk0ZDYtMTRlNmMyNGZmNGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Zarząd Główny PTGeol
Oddział Wrocławski PTGeol