Odszedł Ś.P. Prof. Grzegorz Pieńkowski

Z żalem zawiadamiamy o śmierci Profesora Grzegorza Pieńkowskiego – wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Geologicznego i członka Zarządu afiliowanej przy PTGeol Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego.

Profesor Grzegorz Pieńkowski zmarł 19 kwietnia 2023 r. w wieku 69 lat.

Był wieloletnim pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego.

Profesor Grzegorz Pieńkowski urodził się 11 maja 1953 r. w Poznaniu. W 1976 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1982 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Sedymentologia dolnego liasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, wykonanej pod kierunkiem prof. Piotra Roniewicza.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii uzyskał w 2005 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi) na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i rozprawy pt. The Epicontinental Lower Jurassic of Poland.

W 2010 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 2013 r. otrzymał z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego nominację na profesora nauk o Ziemi.

Profesor Grzegorz Pieńkowski posiadał ogromny dorobek naukowy, zasiadał w wielu gremiach naukowych w Polsce i za granicą. Pełnił równiez ważne funkcje w PIG-PIB. W latach 991–1996 był Konsulem Generalnym RP w Sydney w Australii.

Za swoją działalność naukową oraz organizacyjną został uhonorowany wieloma odznaczeniami:


Odznaką Primus Inter Pares (1975 r.)
Nagrodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego II stopnia za publikację naukową (1978 r.)
Odznaką Honorową “Zasłużony dla Polskiej Geologii” (2005 r.)
Nagrodą Ministra Środowiska za wybitne osiągnięcia naukowe (2008 r.)
Krzyżem Wolności i Solidarności (2016)
Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości (2020)
Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego (2021)
Złotym Krzyżem Zasługi (2022)
Krzyżem Stowarzyszenia Kombatantów Polskich przyznanym przez Radę Światową SPK za zasługi dla SPK
Licznymi nagrodami dyrektora PIG-PIB za wybitne osiągnięcia i publikacje naukowe.

W 2009 r. został Dyrektorem Górniczym I stopnia.

Obszerne omówienie życiorysu naszego Kolegi znajduje się na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB:

https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/14449-zegnamy-profesora-grzegorza-pienkowskiego.html

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Geologicznego