Propozycje zmian w Statucie PTGeol

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego PTGeol w kadencji kończącej się w dniu 31.12.2023 r., które to posiedzenie odbyło się w dniu 15.12.2023 r., zadecydowano o zaproponowaniu następujących zmian w statucie PTGeol:

– W paragrafie 22 zastąpienie słowa „bieżący” słowem „następny”;

– W paragrafie 32 zastąpienie początku zdania: „Członkowie prezydium Zarządu Głównego,” przez: „Prezes, wiceprezesi oraz członkowie”;

– W paragrafie 50 zastąpienie zdań: „Prezydium Zarządu Głównego składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Prezes lub jeden z wiceprezesów i skarbnik skarbnika powinni pracować w miejscowości będącej siedzibą Zarządu Głównego.” zdaniami: „Prezydium Zarządu Głównego składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, zastępcy sekretarza, skarbnika i zastępcy skarbnika. Prezes lub jeden z wiceprezesów i skarbnik lub zastępca skarbnika powinni pracować w miejscowości będącej siedzibą Zarządu Głównego.”

Zgodnie z paragrafem 88. Statutu propozycje zmian przedstawiane są wszystkim członkom Towarzystwa na 3 miesiące przed Walnym Zjazdem Delegatów.

Zarząd Główny PTGeol