Ogólnopolskie Pos. Nauk. PTGeol 21.03.2024

Polskie Towarzystwo Geologiczne
zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego

dr Aleksandra Smyrak-Sikora

 (Norwegian University of Science and Technology; University Centre of Svalbard)

przedstawi referat pt.:

„Digitalizacja odsłonięć geologicznych na Svalbardzie – Svalbox.no”

Posiedzenie odbędzie się:

21 marca 2024r. (czwartek, godz. 17.15)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJkMjEzYzgtMTBjNC00YTlmLWEyY2EtZGJlZTkzZjdhN2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Dr Aleksandra Smyrak-Sikora od 2004 r. jest adiunktem w Department of Geoscience and Petroleum na Norwegian University of Science and Technology w Trondheim (Norwegia). Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim (2008 r.) i już wtedy zainteresowała się geologią Spitsbergenu. Jej praca magisterska dotyczyła analizy mikostrukturalnej Vimsodden-Kosibapasset Shear Zone. W latach 2009-2010 była sejsmologiem i administratorem stacji polarnej w Hornsundzie podczas całorocznej XXXII wyprawy na Spitsbergen zorganizowanej przez IGF PAN w Warszawie.
Badania polarne dr Smyrak-Sikory dotyczące tektono-stratygrafii karbonu i triasu w ramach pracy na University Centre in Svalbard (UNIS) zaowocowały w 2020 r. doktoratem, który  obroniła na Uniwersytecie w Bergen. W latach 2020-2021 odbyła staż postdoc na UNIS w ramach projektu finansowanego przez Research Centre for Arctic Petroleum Exploration (ARCEx) prowadząc badania nad rekonstrukcją basenów paleozoicznych i paleoklimatem. Karierę w UNIS kontynuowała do 2023 r. na stanowisku adiunkta zajmując się analizą basenów sedymentacyjnych.