Ogólnolskie Pos. Nauk. PTGeol 18.04.2024

Polskie Towarzystwo Geologiczne
zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego

dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska

(Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN)

przedstawi referat pt.:

Edukacja surowcowa w naukach geologicznych

Posiedzenie odbędzie się:

18 kwietnia 2024r. (czwartek, godz. 17.15)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk3YzZjZDktOTU4MC00ODliLTg5NmEtZWMzOWNhZTA1ZGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska jest adiunktem w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, w którym sprawuje funkcję kierownika Pracowni Polityki Surowcowej. W swojej pracy zawodowej realizuje zadania związane z gospodarką surowcami mineralnymi w kraju i na świecie, zasadami racjonalnej gospodarki złożami kopalin oraz ich waloryzacji i ochrony, a także z ekonomicznymi, formalno-prawnymi, technicznymi, technologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami pozyskiwania surowców.