Członkami zwyczajnymi PTGeol mogą być osoby obywatelstwa polskiego, przestrzegające Kodeksu Etycznego Geologa, które ukończyły wyższe studia w zakresie nauk geologicznych lub pokrewnych. W uzasadnionych przypadkach członkiem Towarzystwa może być osoba nie mająca odpowiednich studiów, o ile pracuje w zakresie nauk geologicznych lub się nimi aktywnie interesuje.

Członkami seniorami są osoby spełniający warunki wymagane dla członków zwyczajnych.

Członkami juniorami są studenci nauk o Ziemi począwszy od III roku studiów. Tryb ich przyjęcia jest analogiczny jak w przypadku członków zwyczajnych.

Przyjęcia na członka zwyczajnego i juniora dokonuje Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnej deklaracji, potwierdzonej przez dwóch członków wprowadzających.