Członkami zwyczajnymi mogą być osoby, w tym obcokrajowcy, które ukończyły wyższe studia w zakresie nauk geologicznych lub pokrewnych bądź też niemające odpowiednich studiów, ale pracujące w obszarze nauk geologicznych lub się nimi aktywnie interesujące.

Kandydat na członka zwyczajnego składa do zarządu wybranego oddziału deklarację przystąpienia do PTGeol. Deklaracja członkowska wymaga wsparcia przez dwóch członków wprowadzających – zwyczajnych lub seniorów. O przyjęciu do Towarzystwa informuje kandydata Zarząd Oddziału w ciągu miesiąca od dnia otrzymania deklaracji. W ciągu
3 miesiąca po otrzymaniu informacji o przyjęciu nowy członek zobowiązany jest do wpłacenia składki członkowskiej za rok bieżący.

Członkami seniorami mogą zostać członkowie zwyczajni, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny lub mają status rencisty.

Członkami juniorami mogą zostać studenci od III roku studiów oraz doktoranci nauk o Ziemi i środowisku, w trybie wskazanym dla członków zwyczajnych PTGeol. Po ukończeniu studiów, w tym doktoranckich, członek junior, chcący być nadal członkiem Towarzystwa, nabiera praw i obowiązków członka zwyczajnego pod warunkiem złożenia oświadczenia woli wobec właściwego zarządu oddziału.

Przyjęcia na członka zwyczajnego i juniora dokonuje Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnej deklaracji, potwierdzonej przez dwóch członków wprowadzających.