Tytuł członka wspierającego jest tytułem zaszczytnym.

Tytuł członka wspierającego może być nadany przez Zarząd Główny, na wniosek Skarbnika Zarządu Głównego, osobie indywidualnej, instytucji naukowej lub osobie prawnej, wnoszącej składkę roczną w zadeklarowanej przez siebie wysokości, która przekracza co najmniej 100-krotnie wysokość składki członka zwyczajnego.

Członek wspierający ma takie same prawa jak członek zwyczajny; członek instytucjonalny nie posiada jednak praw wyborczych. Członkostwo wspierające ustaje wskutek pisemnej rezygnacji lub skreślenia z listy członków wspierających Towarzystwa z powodu zaprzestania płacenia zadeklarowanej składki w okresie dłuższym niż jeden rok. Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd Główny.

Członek wspierający

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy

Działalność PTGEOL wspierana jest w różny sposób przez wiodące w kraju instytuty naukowe i uczelnie, których pracownicy sa członkami towarzystwa. Wzajemna współpraca opiera się na partnerstwie i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności geologicznej w Polsce.

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego