Statut Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów w Krakowie, 27 kwietnia 2005 r.

I. Nazwa, siedziba i cel Towarzystwa
§ 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: Polskie Towarzystwo Geologiczne.
§ 2. Siedzibą Polskiego Towarzystwa Geologicznego jest Kraków, a działalność obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Polskie Towarzystwo Geologiczne jest organizacją naukowo-społeczną. Statutowym celem Towarzystwa są działania prowadzące do rozwoju oraz upowszechniania nauk geologicznych
i ochrony środowiska. Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczności geologicznej w Polsce, rozwija też kontakty i współpracę ze społecznościami geologicznymi innych krajów.
§ 4. Sposobami realizacji celów Polskiego Towarzystwa Geologicznego są:
a) organizacja zjazdów i konferencji naukowych. Zjazdy naukowe PTG powinny odbywać się co roku, w miarę możliwości łącznie z Walnym Zjazdem Delegatów (§ 28). Tematem ich są osiągnięcia nauk geologicznych w danym regionie lub aktualnie ważne zagadnienia ochrony środowiska i gospodarcze problemy związane z naukami geologicznymi.
b) wydawanie Annales Societatis Geologorum Poloniae – Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a także innych publikacji naukowych i popularno-naukowych,
c) inicjowanie prac naukowo-badawczych,
d) opracowywanie i przedstawianie opinii dotyczących zagadnień geologii i ochrony środowiska, także na zlecenie podmiotów zewnętrznych,
e) prowadzenie biblioteki z zakresu nauk o Ziemi i pokrewnych,
f) ustanawianie i przyznawanie nagród naukowych i stypendiów,
g) utrzymywanie łączności i współpracy z innymi pokrewnymi towarzystwami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą, a w szczególności reprezentowanie polskiego środowiska geologów na forum europejskich towarzystw geologicznych oraz w staraniach dotyczących uzyskania uprawnień zawodowych Geologa Europejskiego,
h) realizacja celów statutowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbywa się głównie
w oddziałach i kołach terenowych oraz sekcjach specjalistycznych.
§ 5. Polskie Towarzystwo Geologiczne prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i cały dochód przeznacza na działalność statutową.
§ 6. Polskie Towarzystwo Geologiczne składa się z organów centralnych oraz z oddziałów regionalnych i kół z osobnymi władzami. W obrębie Towarzystwa istnieją ponadto sekcje specjalistyczne, komisje i inne ciała kolegialne powoływane do wykonania określonych zadań.
§ 7. Polskie Towarzystwo Geologiczne posiada osobowość prawną i w tym charakterze może nabywać lub otrzymywać majątek nieruchomy i ruchomy.
§ 8. Polskie Towarzystwo Geologiczne posiada pieczęć okrągłą, w której środku znajduje się wizerunek dwóch młotków skrzyżowanych i liczba 1921 (rok założenia Towarzystwa), a na obwodzie dwa napisy: zewnętrzny – Polskie Towarzystwo Geologiczne i wewnętrzny – Societas Geologorum Poloniae. Pieczęć ta może być umieszczana w charakterze godła na drukach korespondencyjnych i wydawnictwach Towarzystwa.
§ 9. Oficjalnym organem Towarzystwa jest czasopismo naukowe pt. Annales Societatis Geologorum Poloniae – Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Tryb działania Redakcji ASGP ustala Zarząd Główny.

II. Członkowie
§ 10. Członkowie Polskiego Towarzystwa Geologicznego dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) nadzwyczajnych,
d) honorowych,
e) seniorów,
f) juniorów.
A. Członkowie zwyczajni
§ 11. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby obywatelstwa polskiego, przestrzegające Kodeksu Etycznego Geologa, które ukończyły wyższe studia w zakresie nauk geologicznych lub pokrewnych. W uzasadnionych przypadkach członkiem Towarzystwa może być osoba nie mająca odpowiednich studiów, o ile pracuje w zakresie nauk geologicznych lub się nimi aktywnie interesuje.
§ 12. Przyjęcia na członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnej deklaracji, potwierdzonej przez dwóch członków wprowadzających.
B. Członkowie wspierający
§ 13. Tytuł członka wspierającego jest tytułem zaszczytnym. Otrzymuje go za zgodą Zarządu Głównego osoba, instytucja naukowa lub osoba prawna, opłacająca zadeklarowaną przez siebie składkę roczną, która powinna być znacząco wyższa od opłacanej przez członków zwyczajnych.
C. Członkowie nadzwyczajni
§ 14. Członkami nadzwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele państw obcych, interesujący się geologią polską.
§ 15. Członków nadzwyczajnych powołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządów Oddziałów
D. Członkowie honorowi
§ 16. Godność członka honorowego (krajowego lub zagranicznego) nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Godność ta nadawana jest osobom wybitnie zasłużonym dla nauk geologicznych i dla Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Z odpowiednio uzasadnioną inicjatywą nadania godności członka honorowego może wystąpić Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub grupa członków złożona z co najmniej 5 osób. W oparciu o tę inicjatywę Zarząd Główny powołuje dwóch opiniodawców, a na następnym posiedzeniu podejmuje w drodze uchwały decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Walnego Zjazdu Delegatów.
E. Członkowie seniorzy
§ 17. Członkami seniorami są emeryci spełniający warunki wymagane dla członków zwyczajnych.
F. Członkowie juniorzy
§ 18. Członkami juniorami są studenci nauk o Ziemi począwszy od III roku studiów. Tryb ich przyjęcia jest analogiczny jak w przypadku członków zwyczajnych.
G. Prawa i obowiązki członków
§ 19. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, regularnego opłacania składek oraz podporządkowywania się uchwałom Walnych Zjazdów Delegatów. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
§ 20. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo do uczestniczenia we wszystkich dziedzinach życia Towarzystwa, w szczególności do:
a) brania udziału w zebraniach i zjazdach naukowych,
b) wygłaszania odczytów na posiedzeniach naukowych,
c) publikowania swych prac w wydawnictwach Towarzystwa na obowiązujących warunkach,
d) otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Walny Zjazd Delegatów,
e) korzystania bezpłatnie z biblioteki Towarzystwa,
f) składania wniosków i interpelacji na Walnych Zebraniach Członków Oddziału, zebraniach Kół lub bezpośrednio do Zarządów Oddziałów i organów centralnych Towarzystwa.
§ 21. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów centralnych oraz władz oddziałów, kół i sekcji specjalistycznych przysługuje członkom zwyczajnym, członkom wspierającym będącym osobami indywidualnymi, członkom honorowym krajowym, członkom seniorom i członkom juniorom.
§ 22. Członkowie seniorzy i juniorzy mają prawo do obniżonej składki członkowskiej. Jej wysokość określa uchwała Zarządu Głównego.
§ 23. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji członka z przynależności do Towarzystwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału,
b) śmierci członka,
c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłaceniem składek przez okres 2 lat; decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału,
d) wykluczenia z Towarzystwa w wyniku uchwały Zarządu Głównego w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, zasad etyki naukowej, działania na szkodę Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz prawomocnego wyroku sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową pozbawienia praw publicznych. Uchwała wykluczająca członka wymaga obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu Głównego (w tym przewodniczącego lub jego zastępcy) i większości 3/4 głosów obecnych.
§ 24. Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów złożone na piśmie co najmniej 30 dni przed terminem tego zjazdu. Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.

III. Organy centralne
§ 25. Organami centralnymi Towarzystwa są:
a) Walny Zjazd Delega¬tów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
§ 26. Wszystkie funkcje pochodzące z wyboru sprawowane są honorowo i nie mogą być łączone ze stanowiskami płatnymi w Towarzystwie. Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą uczestniczyć we władzach Oddziałów i odwrotnie. Można być członkiem tylko jednego organu władz Towarzystwa.
§ 27. Uchwały centralnych władz Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 23 punkt d, oraz §§ 33, 41, 44 i 72 niniejszego statutu.
A. Walny Zjazd Delegatów
§ 28. Walny Zjazd Delegatów odbywa się co roku, w zasadzie w połą¬czeniu z dorocznym zjazdem naukowym Towarzystwa. Termin dorocznego Walnego Zjazdu Delegatów i porządek dzienny ustala Zarząd Główny, podając go do wiadomości Oddziałów i delegatom, co najmniej 3 tygodnie wcześniej.
§ 29. Do zakresu działania Walnego Zjazdu Delegatów należą:
a) wybór Zarządu Głównego (w tym oddzielnie przewodniczącego i jego dwóch zastępców), Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń¬skiego,
b) rozpatrywanie dorocznych sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i uchwalanie odpowiednich wniosków z tym związanych,
c) rozstrzyganie wniosków przedłożonych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną
i Sąd Koleżeński względnie przez delegatów Oddziałów,
d) zatwierdzanie i rozwiązywanie oddziałów Towarzystwa, na wniosek Zarządu Głównego,
e) nadawanie tytułów członków honorowych,
f) ustalanie miejsca, terminów i problematyki zjazdów naukowych,
g) ustalanie wysokości składek członków zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz zasad i trybu otrzymywania przez członków wydawnictw Towarzystwa,
h) rozpatrywanie odwołań, interpelacji i wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,
i) uchwalanie zmiany statutu,
j) decyzje o rozwiązaniu Towarzystwa,
k) rozstrzyganie wszystkich ważnych spraw Towarzystwa przeka¬zanych Walnemu Zjazdowi Delegatów przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną lub Zarządy Oddziałów.
§ 30. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i delegaci Oddziałów. Delegaci są wybierani na Walnych Zebraniach Członków na okres do następnego zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów. Jeden delegat przypada na każdych 40 członków Oddziału, zaczęta czterdziestka liczy się za całą.
§ 31. Zjazd Delegatów wybiera spośród delegatów przewodniczącego i dwóch sekretarzy. Uprawnieni do głosowania są jedynie delegaci Oddziałów. Walny Zjazd jest prawomocny przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zjazd może być zwołany w drugim terminie jako prawomocny bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w § 33 i § 70. Tryb obrad Walnego Zjazdu Delegatów odbywa się zgodnie z zatwierdzonym przez Zjazd regulaminem.
§ 32. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Na żądanie przynajmniej 1/4 uprawnionych do głosowania, głosowanie może być tajne.
§ 33. Uchwały dotyczące zmian statutu Towarzystwa wymagają obecności co najmniej 3/5 uprawnionych do głosowania i większości co najmniej 3/5 głosów. Proponowane zmiany statutu powinny być podane do wiadomości Zarządu Głównego co najmniej na 4 miesiące przed termi¬nem Walnego Zjazdu.
§ 34. W sprawach ważnych i pilnych może być zwołany Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Główny:
a) z inicjatywy własnej,
b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) na żądanie większości Oddziałów.
Zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego powinno nastąpić w ciągu 8 tygodni od daty otrzymania odnośnej uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej lub Oddziałów. Jeśli w tym czasie Oddziały nie dokonają wyboru nowych delegatów, delegatami pozostają wybrani na ostatni Zjazd doroczny.
B. Zarząd Główny
§ 35. Zarząd Główny składa się z 13 do 17 członków, w tym przewodniczącego (prezesa) Towarzystwa, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i zastępcy sekretarza oraz skarbnika i zastępcy skarbnika. Na posiedzenia zarządu są zapraszani przewodniczący oddziałów, kół regionalnych i sekcji specjalistycznych.
§ 36. Przewodniczącego, jego zastępców i członków Zarządu Głównego wybiera Walny Zjazd Delegatów na 3 lata. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie. W razie ustąpienia przewodniczącego przed upływem kadencji funkcję jego obejmuje jeden z zastępców. Decyzja
o tym zapada na posiedzeniu Zarządu Głównego.
§ 37. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Głównego w trakcie kadencji na jego miejsce można wybrać innego członka w drodze kooptacji. Udział dokooptowanych członków nie może przekroczyć ⅓ liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 38. Walny Zjazd Delegatów może upoważnić Zarząd Główny do dokooptowania 1 lub 2 członków Zarządu do realizacji określonych zadań statutowych.
§ 39. Prezydium Zarządu Głównego składa się z przewodniczącego i jego zastępców, sekretarza, zastępcy sekretarza, skarbnika i zastępcy skarbnika. Przewodniczący lub jeden z jego zastępców, sekretarz (lub zastępca) i skarbnik (lub zastępca) powinni mieszkać w siedzibie Zarządu Głównego. Ukonstytuowanie się Prezydium i podział obowiązków następuje na pier¬wszym posiedzeniu wybranego Zarządu Głównego. W razie potrzeby Prezydium może dokooptować do zadań specjalnych dalszych członków, także spoza Zarządu.
§ 40. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
a) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
b) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
c) zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów i przedstawianie na nim sprawozdania z działalności Zarządu,
d) decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania Sekcji Specjalistycznych i Kół,
e) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów,
f) zawieszanie uchwał zebrań Oddziałów lub uchwał Zarządów Oddziałów w przypadku, gdy są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Towarzystwa,
g) ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie bilansu,
h) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa i zaciąganie zobowiązań majątkowych,
i) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego oraz decydowanie
w sprawach przedstawionych Prezydium,
j) powoływanie i odwoływanie Rady Redakcyjnej i Redakcji organu Towarzystwa,
k) powoływanie i odwoływanie komisji do spraw nagród naukowych i stypendiów,
l) wszczynanie procedur przyznawania godności członka honorowego Towarzystwa oraz przedstawianie wniosków w tej sprawie Walnemu Zjazdowi Delegatów PTG,
m) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
§ 41. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, lub – gdy zażąda tego co najmniej 2 członków – w głosowaniu tajnym. Uchwała odnośnie wykluczenia członka wymaga spełnienia warunków podanych w § 23 punkt d. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co naj¬mniej 2/3 osób, w tym przewodniczącego lub jednego z zastępców. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 42. W okresach między posiedzeniami Zarządu działalnością Towarzystwa kieruje prezydium Zarządu Głównego.
§ 43. Przewodniczący Zarządu Głównego (Prezes) Polskiego Towa¬rzystwa Geologicznego lub jeden z zastępców reprezentują Towarzystwo wobec wszystkich władz i instytucji państwowych oraz krajowych i zagranicznych towarzystw i organizacji naukowych. Pisma oraz zawiadomienia pochodzące od Towa¬rzystwa podpisuje przewodniczący i sekretarz lub ich zastępcy. Pisma w sprawach finansowych, w szczególności zlecenia kasowe, przelewy, czeki itp., podpisuje przewodniczący i skarbnik lub ich zastępcy oraz główny księgowy.
C. Główna Komisja Rewizyjna
§ 44. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 4 członków wybieranych razem z Zarządem Głównym na trzy lata przez Walny Zjazd Delegatów, przy czym przewodniczący i członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Głównego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Skład Komisji w trakcie kadencji może być uzupełniany przez Walny Zjazd Delegatów. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, który zwołuje zabrania Komisji i kieruje jej pracami. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów i są prawomocne przy obecności przynajmniej trzech jej członków, w tym przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego zastępcy.
§ 45. Główna Komisja Rewizyjna przynajmniej raz do roku kontroluje działalność Zarządu Głównego i jego agend, zwłaszcza w zakresie gospodarki finansowej i składa na dorocznym Walnym Zjeździe Delegatów wnioski i sprawozdanie odnośnie działalności Zarządu Głównego.
§ 46. Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej są zapraszani na posiedzenia Zarządu Głównego, nie biorą jednak udziału w głosowaniach.
§ 47. Wnioski i pisemne opinie Głównej Komisji Rewizyjnej powinny być podpisane przez przewodniczącego i przynajmniej jednego członka Komisji
D. Sąd Koleżeński
§ 48. Sąd Koleżeński rozpatruje spory między członkami wynikające ze spraw Towarzystwa i wnioski o wykluczenie z Towarzystwa. Decyzje Sądu Koleżeńskiego są obowiązujące dla obu stron. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 49. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych na trzy lata przez Walny Zjazd Delegatów. Skład Sądu Koleżeńskiego w trakcie kadencji może być uzupełniony przez Walny Zjazd Delegatów. Członkowie Sądu wybierają spośród ciebie przewodniczącego i ustalają regulamin określający szczegóły postępowania Sądu Koleżeńskiego.
§ 50. Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Sądu Koleżeńskiego o sprawie
i terminie posiedzenia na 3 tygodnie przed tym terminem. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają bezwzględną większością głosów. Do ważności tych uchwał wymagana jest obecność dwóch jego członków. Decyzje Sądu Koleżeńskiego przekazywane są na piśmie Zarządowi Głównemu i Zarządowi odpowiedniego Oddziału.
§ 51. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie na Walnym Zjeździe Delegatów.

IV. Oddziały i Koła
§ 52. W miejscowościach i ośrodkach, gdzie znajduje się co najmniej 20 członków Towarzystwa chcących pracować aktywnie, może być utworzony Oddział Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Zatwierdzenia utworzenia nowego Oddziału dokonuje na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd Delegatów.
§ 53. Oddziały prowadzą własną działalność naukową zgodną ze statutem Towarzystwa,
a w szczególności:
a) organizują zebrania, odczyty i wycieczki naukowe,
b) organizują lokalne konferencje i zjazdy naukowe na tematy geologiczne regionu,
c) prowadzą akcję popularyzacji nauk geologicznych,
d) przyjmują nowych członków i skreślają zalegających ze składkami,
e) pobierają składki od członków i przekazują je Zarządowi Głównemu.
§ 54. Władzami Oddziałów są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 55. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przynajmniej raz w roku, w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu, dokonania oceny działalności Oddziału oraz wyboru Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i delegatów na Walny Zjazd Delegatów. Wybierany jest dodatkowo zastępca delegata. Staje się on delegatem w przypadku niemożności udziału w zjeździe jednego z wybranych delegatów. Zebranie prowadzą przewodniczący
i sekretarz wybrani spośród obecnych. Zebranie ważne jest w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków, w drugim – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek co najmniej 1/5 obecnych głosowanie może być tajne. W celu załatwienia ważnych i pilnych spraw Zarząd Oddziału zwo¬łuje z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Oddziału Zebranie Nadzwyczajne w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie.
Zawiadomienia o Walnym Zebraniu wraz z porządkiem dziennym powinny być rozesłane co najmniej na tydzień przed zebraniem. Jeden egzemplarz zawiadomienia zarządy Oddziałów przesyłają Zarządowi Głównemu, który może wysłać swojego przedstawiciela na Walne Zebranie.
§ 56. Zarząd Oddziału wybierany jest na trzy lata na Walnym Zebra¬niu Członków Oddziału.
W zależności od liczebności Oddziału, Zarząd składa się z 5-10 osób, w tym: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i skarbnik. O liczebności Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków Oddziału. Uzupełnianie składu Zarządu Oddziału następuje analogicznie jak
w Zarządzie Głównym (§ 37). Do obowiązków Zarządu należy kierowanie działalnością Oddziału, zgodnie ze Statutem Towarzystwa i w kontakcie z Zarządem Głównym. Zebrania Zarządu Oddziału powinny odbywać się co najmniej 2 razy do roku. Na zebrania zapraszany jest przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, który ma głos doradczy. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności co najmniej połowy członków i zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 57. Korespondencję Oddziału podpisuje przewodniczący. Korespondencję w sprawach finansowych podpisuje przewodniczący lub jego zastępca oraz skarbnik.
§ 58. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób i wybierana jest wraz z Zarządem na
3 lata przez Walne Zebranie Członków. Do obowiązków Komisji należy czuwanie nad prawidłową działalnością Zarządu Oddziału i składanie wniosków na Walne Zebranie Członków Oddziału. Komisja przynajmniej raz do roku (przed dorocznym Walnym Zebraniem) dokonuje ogólnej oceny działalności Oddziału. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2 jej członków.
§ 59. Wydatki na potrzeby działalności Oddziału są pokrywane z funduszy Towarzystwa
i uzgadniane z Zarządem Głównym.
§ 60. W miejscowościach, gdzie liczba członków Towarzystwa nie jest wystarczająca do stworzenia samodzielnego Oddziału, mogą być organizowane Koła, nad którymi sprawuje opiekę jeden z Oddziałów Towarzystwa lub bezpośrednio Zarząd Główny. Utworzenie Koła wymaga zgody Zarządu Głównego.
§ 61. Koła prowadzą podobną działalność naukowospołeczną jak Oddziały, zgodnie z przepisami § 53, z wyjątkiem uprawnień Oddziałów określonych w § 53, punkty d-e.
§ 62. Pracami Koła kieruje Zarząd złożony z 3 osób (przewodniczący, zastępca, sekretarz).
W małych Kołach zrzeszających mniej niż 10 członków kierownictwo może być jednoosobowe. Inicjatywy Kół dotyczące spraw organizacyjnych Towarzystwa są rozpatrywane przez sprawujący opiekę Oddział lub Zarząd Główny.
§ 63. Członkowie Koła biorą udział w Walnym Zebraniu Członków Oddziału, który sprawuje nad nimi opiekę, mając czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 64. Niezbędne wydatki na działalność Koła pokrywa Zarząd Główny.

V. Sekcje specjalistyczne
§ 65. Zgodnie z § 4 Statutu w obrębie Polskiego Towarzystwa Geologicznego mogą działać, za zgodą Zarządu Głównego, sekcje specjalistyczne, odpowiadające poszczególnym działom nauk geologicznych.
§ 66. Sekcje specjalistyczne prowadzą działalność naukowo-społeczną, tak jak Oddziały i Koła w zakresie określonym w § 53 punkty a-c, ograniczoną do specjalności, którą reprezentują.
§ 67. Pracami sekcji kieruje jej komitet złożony z 3 do 5 osób, wybierany na 3 lata na ogólnym zebraniu sekcji.
§ 68. Szczegółowy zakres działania sekcji, jej siedzibę i stosunek do innych agend Towarzystwa ustala regulamin sekcji, zatwierdzony przez Zarząd Główny, który sprawuje z urzędu opiekę nad sekcjami. W poszczególnych przypadkach Zarząd Główny może przekazać opiekę Za¬rządowi Oddziału, w którym dana sekcja obiera swą siedzibę.

VI. Majątek i finanse towarzystwa
§ 69. Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości i nieruchomości oraz fundusze.
§ 70. Fundusze Polskiego Towarzystwa Geologicznego stanowią: składki członkowskie, dofinansowania, subwencje oraz dobrowolne ofiary składane na cele Towarzystwa, a także sumy uzyskane ze sprzedaży wydawnictw własnych, jako częściowy zwrot poniesionych kosztów.
§ 71. Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Główny. Zobowiązania majątkowe, poza bieżącymi wydatkami budżetowymi, mogą być zaciągane na podstawie uchwały Zarządu Głównego, a odnośne pisma muszą być podpisane przez przewodniczącego lub jednego z zastępców, skarbnika lub zastępcę oraz głównego księgowego i opatrzone okrągłą pieczęcią Towarzystwa. W celu zachowania przejrzystości działania finansowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz uniemożliwienia wyprowadzania majątku poza Polskie Towarzystwo Geologiczne, jest zabronione:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego w stosunku do jego członków, członków organów oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie jego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
d) wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Polskiego Towarzystwa Geologicznego,
e) zakupywanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Polskiego Towarzystwa Geologicznego, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

VII. Postanowienia końcowe
§ 72. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
§ 73. W razie rozwiązania Polskiego Towarzystwa Geologicznego jego majątek może przejść na rzecz podmiotu wskazanego przez Walny Zjazd Delegatów lub na inne cele wskazane
w uchwale Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 74. Uchwała o przekazania majątku Towarzystwa podlega zatwier¬dzeniu przez władzę rejestracyjną.