Statut Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów w dniu 15 listopada w Krakowie,

PREAMBUŁA

Polskie Towarzystwo Geologiczne (PTGeol), założone w Krakowie w kwietniu 1921 r., kontynuuje wiekowe dziedzictwo kierując się poszanowaniem historii i odpowiedzialnością za stan obecny oraz rozwój geologii w Polsce.

U zarania działalności, jednym z głównych zadań Towarzystwa było zjednoczenie środowiska geologów, pracujących wcześniej w trzech państwach zaborczych, oraz aktywne zaangażowanie w odbudowę państwowości polskiej.

Misją Polskiego Towarzystwa Geologicznego jest zachowanie chlubnych tradycji polskiej geologii i wyznaczanie nowych celów oraz zadań badawczych zmierzających do możliwie najpełniejszego poznania budowy geologicznej i zasobów naturalnych kraju dla ich efektywnego wykorzystania z zachowaniem dbałości o środowisko.

Pełny tekst Statutu PTGeol:

Działalność Zarządu Głównego, Rady Redakcyjnej ASGP, Redakcji ASPG, Redakcji strony www, mediów spółecznościowych i newslettera oraz tryb i zasady przyznawania stypendiów i nagród określają poszczególne regulaminy: