Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

W Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą: delegaci oddziałów, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, członkowie honorowi i wspierający. Działanie i kompetencje Walnego Zjazdu Delegatów określa Statut PTGeol.

W sprawach ważnych i pilnych może być zwołany Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Główny na wniosek któregoś z organów władz centralnych Towarzystwa lub na wspólne żądanie większości oddziałów regionalnych.