Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG – Oddział Krakowski – 15.04.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego zostanie wygłoszony referat

dr. Mariusza Paszkowskiegodr. hab. Artura Kędziora oraz dr. Mateusza Mikołajczaka (ING PAN) pt.:

„Tropami zaginionego lądu Halii: terran złożony i we flisz karpacki obrócony”

Referat zostanie wygłoszony

15 kwietnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4NzJhN2UtZDAyNC00ZTM5LWI3YzktYmQ1YzM3MjlhM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia
Polskiego Towarzystwa Geologicznego