OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 22.04. – 100 LAT PTG


Sekcja Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na referat


mgr. Rafała Sikory (PIG-PIB), mgr Oliwii Kowalczewskiej (ING UJ), dr hab. Anny Waśkowskiej prof. AGH (WGGIOS AGH),
dr. hab. Piotra Krzywca prof. PAN (ING PAN), dr hab. Joanny Rotnickiej prof. UAM (ING UAM), dr Izabeli Ploch (PIG-PIB) oraz dr Anny Mader (PIG-PIB) pt.:

„100 lat Polskiego Towarzystwa Geologicznego – rys historyczny ”

ze specjalnym udziałem Prezesa PTG prof. dr. hab. Adama Gasińskiego (ING UJ)

Referat zostanie wygłoszony

22 kwietnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjkxNGRhNmItODBhNy00YTY1LTgyNDQtODk1NjQwNjk2YWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia
Polskiego Towarzystwa Geologicznego