OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 27.05.

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe,

w ramach którego dr Wojciech Śliwiński (ING UWr.) wygłosi referat pt.:

„Biały spągowiec rejonu eksploatowanego złoża miedzi
na monoklinie przedsudeckiej”

Referat zostanie wygłoszony:

27 maja 2021r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI2MDYxNTctZTQ2NS00Yjk3LWI3NjktOTVlMjUxMjU4YzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2278125f96-6aaf-4837-aa46-ccca7bf97b63%22%7d

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego