OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 24.06.

Sekcja Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego 

dr hab. inż. Piotr Krzywiec (prof. ING PAN), dr hab. Stanisław Wołkowicz (prof. PIG-PIB), mgr Rafał Sikora (PIG-PIB), mgr Katarzyna Jóźwik (PIG-PIB), mgr Marek Adamski (PIG-PIB) oraz dr Krystyna Wołkowicz (PIG-PIB) wygłoszą referat pt.:

„Historyczne mapy geologiczne Polski oraz obszarów otaczających i ich prezentacja na stronach PTG i PIG-PIB”

Referat zostanie wygłoszony:

24 czerwca 2021r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRhN2ZmNTktMGNlYi00N2Q4LThkYWItNjU5MjNiOTBjMjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%226a1e8019-7a9b-43a5-b37b-992ba5b4358c%22%7d

Sekcja Historii nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego