Osobistości PTG – Prof. Bronisław Rydzewski

Prof. Bronisław Nikodem Rydzewski (1884-1945)

Profesor Bronisław Nikodem Rydzewski był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Geologicznego i członkiem pierwszego zarządu PTG.

W 1926 r. zorganizował, wspólnie z prof. Mieczysławem Limanowskim, V Zjazd Towarzystwa na Wileńszczyźnie poświęcony osadom czwartorzędowym i budowie geologicznej starszego podłoża tamtego obszaru. Był też organizatorem X Zjazdu PTG w okolicy Nowogródka i Grodna w 1931 r. W latach 1930-1934 prof. Bronisław Rydzewski był Senatorem RP (wybranym z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem). Był członkiem senackiej Komisji Oświaty i Kultury.

Bronisław Rydzewski urodził się 15.09.1884 r. w Wilnie w rodzinie ziemiańskiej. Ukończył gimnazjum w Suwałkach a następnie studiował na Oddziale Przyrodniczym Wydziału Matematyczno-Fizycznego Carskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziale Chemicznym Szkoły Politechnicznej we Lwowie i Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1911 r. obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt.: Flora węglowa warstw brzezińskich przygotowaną pod opieką prof. Władysława Szajnochy, a w latach 1912–1913 ukończył uzupełniające studia odbył w École Nationale Supérieure des Mines w Paryżu.

Bogatą karierę zawodową Bronisław Rydzewski rozpoczął w latach 1908-1909 jako demonstrator w Gabinecie Geologicznym UJ i równolegle w Muzeum Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności. Po powrocie z Paryża był asystentem w Katedrze Mineralogii i Geologii w Szkole Politechnicznej we Lwowie. W czasie pierwszej wojny światowej pracował w różnorakich szkołach średnich w Warszawie, a także w Wolnej Wszechnicy Polskiej i Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie, gdzie już w czasie powojennym był dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Po zakończeniu wojny zorganizował Zakład Geologiczny na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Od 1920 r. do końca swojej aktywności zawodowej był związany z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Był zatrudniony początkowo na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a następnie (od 1930 r.) zwyczajnego. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Geologicznego, prodziekana i dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Był twórcą serii wydawniczej Prace Zakładu Geologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego. Przyczynił się walnie do powstania Muzeum Przyrodniczego na tym uniwersytecie.

Naukowe zainteresowania profesora Bronisława Rydzewskiego ogniskowały się początkowo na karbonie Zagłębia Krakowskiego i Dąbrowskiego. Zajmował się zagadnieniami paleobotanicznymi, również w kontekście stratygrafii, ale także budową geologiczną tego obszaru. Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Rydzewskiego była także stratygrafia triasu środkowego w Górach Świętokrzyskich. Natomiast od czasu zatrudnienia na Uniwersytecie Stefana Batorego jego aktywność naukowa skoncentrowała się na zagadnieniach geologii szeroko pojętych okolic Wilna. Jego prace dotyczyły osadów jurajskich, kredowych, oligoceńskich a głównie czwartorzędowych tego obszaru. Zajmował się także problemami czwartorzędowych dyslokacji uskokowych.

W 1933 r. doznał wylewu, którego skutkiem był paraliż. Przebywał początkowo w Wilnie a następnie na Suwalszczyźnie w majątku rodzinnym Huty. W 1934 r. zrzekł się członkostwa w Senacie.

Profesor Bronisław Rydzewski zmarł w Otwocku 16.09.1945 r. Został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące Bronisława Rydzewskiego zestawił Zbigniew Wójcik (https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/bronislaw-nikodem-rydzewski#)

natomiast jego dorobek naukowy scharakteryzował Edward Passendorfer w tomie XIX Rocznika PTG (http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/19_1_251_254.pdf ).

Fotografia Bronisława Rydzewskiego pochodzi ze strony internetowej Senatu PR:

https://senat.edu.pl/historia/senat-rp-w-latach-1922-1939/senatorowie-ii-rp/senator/bronislaw-rydzewski