Posiedzenie Naukowe O. Krakowskiego 12.05.2022

Oddział Krakowski oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat, który wygłosi Maisa Tunik (Universidad Nacional de Río Negro, Argentina) Short and quick history of the Neuquen Basin, Argentina Referat zostanie wygłoszony w dniu: 12 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.15 Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRmZjdiNTktNTBmMC00MmQyLWJhYTAtNDIyMGVhMzRiMWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f298dad5-56e1-4a1d-85e8-934bea2809a4%22%2c%22Oid%22%3a%221226d709-29c9-4b98-a670-1ef27a45bf04%22%7d Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego