Og. Pos. Nauk. PTGeol – 26.10.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne
zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego

dr hab. Tomasz Kawalec

(Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)

przedstawi referat pt.:

Kosmiczna optyka – jak badać pochodzenie wody na Ziemi

Posiedzenie odbędzie się:

26 października 2023r. (czwartek, godz. 17.15)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJiNjM0NmItODJlMS00MzE2LThjOWUtZGM1YjA3Mjc5N2Iz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Dr hab. Tomasz Kawalec jest adiunktem w Zakładzie Fotoniki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się doświadczalną fizyką atomową, a w tym m.in. optycznym chłodzeniem i pułapkowaniem atomów, optycznymi polami bliskimi (polarytonami plazmonów powierzchniowych i falą zanikającą), kondensatem Bosego-Einsteina i sieciami optycznymi, a także metrologią czasu i częstotliwości.

Zaangażowany jest również w popularyzację fizyki. Poza tym interesuje się m.in. elektroniką, nowoczesną łącznością radiową, kolejnictwem, modelarstwem rakietowym i astrofotografią.