Og. Pos. Nauk. PTGeol 25.01.24

Polskie Towarzystwo Geologiczne
zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego

dr hab. Agata Jurkowska
(WGGiOŚ AGH)


przedstawi referat pt.:

„Opoka, krzemienie i czerty jako zapis biogeochemicznego cyklu krzemu (Si) w środowiskach morskich”

Posiedzenie odbędzie się:

25 stycznia 2024r. (czwartek, godz. 17.15)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFkYjZjMmUtNTZjZi00NGFmLWE5MGUtM2U1MDUzNjEwZWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Dr hab. Agata Jurkowska pracuje na stanowisku profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej ścieżka naukowa wiodła od paleontologii i specjalizacji z zakresu stratygrafii inoceramowej do mineralogii i petrografii szczegółowej.

Obecnie jej głównym nurtem badawczym jest szeroko rozumiany biogeochemiczny cykl krzemu (Si) w środowiskach morskich. W wyniku swoich badań zdefiniowała i przywróciła do literatury polski termin opoka i zaproponowała model genezy tej skały, jak również innych skał krzemionkowych (krzemieni i czertów). Prelegentka prowadzi na portalu Facebook stronę SilicaWorld, gdzie publikuje ciekawostki dotyczące szeroko rozumianej krzemionki oraz postępy ze swoich badań.

Dr hab. Agata Jurkowska współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi zarówno krajowymi, jak również zagranicznymi, a w czasie trwania wykładu będzie nadawała z jednego z najlepszych europejskich ośrodków naukowych specjalizujących się w badaniach nad cyklem krzemu tj. Uniwersytetu w Breście (Francja).

Oddział Krakowski PTGeol
Zarząd Główny PTGeol