Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 22.02.24

Polskie Towarzystwo Geologiczne
zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego

mgr Adam Wspaniały

(JAMSTEC, Institute for Marine-Earth Science and Technology – MarE3, Japan)

przedstawi referat pt.:

„Eksploracja dna oceanicznego – doświadczenia
z Japonii”

Posiedzenie odbędzie się:

22 lutego 2024r. (czwartek, godz. 17.15)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFlZmU4NGYtMDUzZi00MWYwLTk4ODMtYzhlYjE3ZjBiNGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Adam Wspaniały

Adam Wspaniały pracuje w Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC). Jego ścieżka zawodowa wiodła od hydrogeologii i numerycznego modelowania procesów hydrogeologicznych po pracę w przemyśle wydobywczym.

Studia I stopnia ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim, a dyplom magistra geologii uzyskał na Uniwersytecie w Aarhus w Danii. Doświadczenie zawodowe prelegenta obejmuje ponad 13 lat w przemyśle wydobywczym, gdzie był inżynierem i konsultantem ds. technik optymizaji wiercenia i przewidywania ciśnień złożowych.

Z JAMSTEC jest związany od 7 lat. W tym czasie rozwijał badania w zakresie optymizacji i nowych technologii w wierceniach oceanicznych m.in. dla International Ocean Drilling Project (IODP) i geomechaniki wiertniczej/złożowej w strefach subdukcji. Obecnie pracuje w zespole koordynatorów Institute for Marine-Earth Exploration and Engineering (MarE3) zajmujących się wyprawami naukowymi z wykorzystaniem statków badawczych i sprzętu JAMSTEC.

Doświadczenie Adama Wspaniałego obejmuje również współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi oraz firmami wydobywczymi i konsultingowymi w Japonii i w innych krajach.