Ogólnolskie Pos. Nauk. PTGeol 18.04.2024

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) przedstawi referat pt.: „Edukacja surowcowa w naukach geologicznych” Posiedzenie odbędzie się: 18 kwietnia 2024r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk3YzZjZDktOTU4MC00ODliLTg5NmEtZWMzOWNhZTA1ZGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska jest adiunktem w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, w którym sprawuje funkcję kierownika Pracowni

Odszedł doc. Stefan Cwojdziński

Z żalem informujemy, że w dniu 30 marca 2024 r. odszedł dr hab. doc. Stefan Cwojdziński (1947-2014). Stefan Cwojdziński był specjalistą w zakresie kartografii geologicznej i geotektoniki. Był wieloletnim, aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, pracownikiem i emerytowanym docentem Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB. W latach 1988-2000 piastował funkcję kierownika, a następnie dyrektora Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB. Stefan Cwojdziński był postacią wyrazistą o ugruntowanych poglądach, a przede wszystkim był pasjonatem i badaczem geologii. Popularyzował ją