Kalendarz Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych – aktualizacja

Szanowni Państwo, W kalendarzu „Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych PTG w 100-leciu jego istnienia” ponownie zaszły niewielkie zmiany. Tym razem dotyczą one referatów w dniach 21 października i 14 listopada. W załączeniu znajduje się aktualny kalendarz obejmujący okres od września do grudnia 2021 r. Liczymy na Waszą obecność i aktywny udział w dyskusjach. Pozdrawiam. Rafał SikoraPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia PTG

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 21.10.

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego dr hab. Wojciech Włodarski, prof. UAM (IG UAM), dr Anna Orłowska (INoZiŚ UMCS)  wygłoszą referat pt.: „Dynamika sedymentacji i geologia strukturalna w strefie marginalnej lobu Liwca lądolodu warty (międzyrzecze Krzny i Bugu): implikacje paleośrodowiskowe ” Referat zostanie wygłoszony: 21 października 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od

Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Geologicznego!

W dniu 20 września 2021 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów PTG, którego głównym celem było przeprowadzenie wyborów Zarządu Głównego Towarzystwa na lata 2021-2023. Zebrani delegaci z Oddziałów Regionalnych PTG wysłuchali m. in. sprawozdania z działalności Zarządu Głównego oraz Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi PTG. W wyniku przeprowadzonych głosowań dokonano wyboru Prezesa, Wiceprezesów, członków Zarządy Głównego, Głównej Komisji

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 14.10.

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenia naukowe, w ramach któregowygłoszone zostaną następujące referaty: prof. dr hab. Leszek R. Jaroszewicz (IFT WAT), dr inż. Michał Dudek (IFT WAT), dr inż.  Anna Kurzych (IFT WAT) i prof. dr hab. Roman Teisseyre (IG PAN): „Sejsmograf rotacyjny a adekwatność przenoszenia składowych rotacyjnych od sztucznych wymuszeń” oraz prof. dr hab. Zbigniew Zembaty (Pol. Opolska), dr inż. Piotr Bońkowski (Pol.

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 07.10.

Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego dr Andrzej K. Piotrowski (PIG-PIB), dr Kinga Zamelska-Monczak (PIG-PIB) oraz dr Paweł Sydor (PIG-PIB) wygłoszą referat pt.: „Geologiczne uwarunkowania lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku” Referat zostanie wygłoszony: 7 października 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWYwNjA0NWYtZWFhMy00ZDM2LThlNTYtNjllZDQyNzY1NTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%221d51a9ac-a485-46aa-9290-b7512a067b70%22%7d Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet Organizacyjny Obchodów