Godność członka honorowego (krajowego lub zagranicznego) nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

Godność ta nadawana jest osobom wybitnie zasłużonym dla nauk geologicznych i dla Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Z odpowiednio uzasadnioną inicjatywą nadania godności członka honorowego może wystąpić Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub grupa członków złożona z co najmniej 5 osób. W oparciu o tę inicjatywę Zarząd Główny powołuje dwóch opiniodawców, a na następnym posiedzeniu podejmuje w drodze uchwały decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Walnego Zjazdu Delegatów.

Krajowi:

 • prof. dr hab. Jerzy Fedorowski
 • prof. dr hab. M. Adam Gasiński
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski
 • prof. dr hab. Jerzy Lefeld
 • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
 • prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo
 • prof. dr hab. Tadeusz Peryt
 • doc. dr Danuta Poprawa
 • prof. dr hab. Janusz Skoczylas
 • prof. dr hab. Andrzej Ślączka

Zagraniczni:

 • prof. dr Fritz Brose (Niemcy)
 • prof. Daniel Drygant (Ukraina)
 • prof. Volker Hoeck (Austria)
 • prof. dr Werner Janoschek (Austria)
 • prof. Jozef Michalik (Słowacja)
 • prof. dr Christian Pin (Francja)
 • prof. dr Antonio Pulido Bosch (Hiszpania)
 • prof. Jonas Satkunas (Litwa)

Zasady powoływania członków honorowych

1. Zgodnie ze Statutem (§ 16), godność członka honorowego (krajowego lub zagranicznego) nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego osobom wybitnie zasłużonym na polu nauk geologicznych i dla Polskiego Towarzystwa Geologicznego bądź – w przypadku członków zagranicznych – dla geologii polskiej.

2. Propozycje nadania godności członka honorowego są przedkładane na piśmie Zarządowi Głównemu PTG co najmniej na tydzień przed jesiennym posiedzeniem plenarnym przez Zarządy Oddziałów, Prezydium Zarządu Głównego lub grupę członków Towarzystwa złożoną z nie mniej niż 5 osób. Propozycje muszą być umotywowane i zawierać charakterystykę kandydata z podkreśleniem jego zasług.

3. Propozycje dyskutowane są na jesiennym posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego, a następnie poszczególne kandydatury podlegają wstępnej akceptacji w głosowaniu tajnym. W przypadku pozytywnego wyniku głosowania, powoływani są w każdej sprawie co najmniej dwaj opiniodawcy. Głosowania na tym posiedzeniu dotyczyć mogą jedynie kandydatów żyjących.

4. Na wiosennym posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego omawiane są kolejno zgłoszone kandydatury, odczytywane są opinie, a następnie odbywa się tajne głosowanie. Zaakceptowanie kandydatury wymaga uzyskania 2/3 głosów “tak” spośród obecnych na posiedzeniu uprawnionych do głosowania. Głosowania na tym posiedzeniu dotyczyć mogą jedynie kandydatów żyjących.

5. Wnioski o nadanie godności członka honorowego przedstawia Zarząd Główny Towarzystwa na najbliższym Walnym Zjeździe Delegatów. Odpowiednią uchwałę podejmuje Walny Zjazd Delegatów. Pożądane jest, by uchwała na Zjeździe przyjmowana była przez aklamację.