Krajowi:

 • prof. dr hab. Jerzy Fedorowski
 • prof. dr hab. M. Adam Gasiński
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski
 • prof. dr hab. Jerzy Lefeld
 • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
 • prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo
 • prof. dr hab. Tadeusz Peryt
 • doc. dr Danuta Poprawa
 • prof. dr hab. Janusz Skoczylas

Zagraniczni:

 • prof. dr Fritz Brose (Niemcy)
 • prof. Daniel Drygant (Ukraina)
 • prof. Volker Hoeck (Austria)
 • prof. dr Werner Janoschek (Austria)
 • prof. Jozef Michalik (Słowacja)
 • prof. dr Christian Pin (Francja)
 • prof. dr Antonio Pulido Bosch (Hiszpania)
 • prof. Jonas Satkunas (Litwa)

Zasady powoływania członków honorowych

Godność członka honorowego (krajowego lub zagranicznego) nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

Godność członka honorowego (krajowego lub zagranicznego) może być nadana osobom wybitnie zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Geologicznego lub nauk geologicznych.

Wniosek o przyznanie godności członka honorowego z uzasadnieniem składa do Zarządu Głównego grupa co najmniej pięciu członków Towarzystwa.

Zarząd Główny powołuje dwóch opiniodawców i wraz z ich opiniami przedkłada wniosek Walnemu Zjazdowi Delegatów, który podejmuje uchwałę o nadaniu kandydatowi godności członka honorowego.

Członek honorowy, niebędący członkiem zwyczajnym lub członkiem seniorem Towarzystwa, nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.