I. Udział w Zjeździe

§ 1. Zgodnie z § 29 Statutu Towarzystwa w Zjeździe biorą udział członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji rewizyjnej, członkowie honorowi i delegaci Oddziałów.

§ 2. Mandaty dla biorących udział w Zjeździe uprawniające do głosowania wydaje Biuro Zarządu Głównego bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Zjazdu na podstawie odpowiednich kart.

II. Ukonstytuowanie się Zjazdu

§ 3. Zjazd otwiera Prezes Towarzystwa i przeprowadza w sposób jawny wybór Przewodniczącego Zjazdu. Przewodniczący w analogiczny sposób przeprowadza wybory dwóch Sekretarzy Zjazdu oraz wybory Komisji Zjazdowych: Mandatowej, Matki, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 4. Przód wybraniem Komisji, Zjazd podejmuje decyzję o liczebności poszczególnych Komisji.

§ 5. Poszczególne Komisje wybierają ze swego grona przewodniczących, którzy kierują pracą Komisji i spełniają rolę sprawozdawców wobec Zjazdu.

III. Działalność Komisji Zjazdowych

§ 6. Komisja mandatowa, na podstawie przedstawionych jej przez Biuro Zarządu Głównego list, kontroluje poprawność rozdania kart mandatowych dla osób biorących udział w Ujeździe i przedstawia Zjazdowi odpowiednie sprawozdanie .

§ 7. Komisja Matka przygotowuje i przedstawia Zjazdowi listy kandydatów do nowych władz Towarzystwa.

§ 8. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory nowych władz Towarzystwa, oraz wszelkie głosowania tajne.

§ 9. Komisja Wnioskowa zbiera, opracowuje i przedstawia Zjazdowi zgłoszone wnioski i postulaty. W zależności od uznania Przewodniczącego Zjazdu, niektóre wnioski mogą być poddane pod głosowanie bezpośrednio po zgłoszeniu z sali.

§ 10. Komisje Zjazdowe przekazują Przewodniczącemu Zjazdu protokoły ze swojej działalności.

IV. Obrady Zjazdu

§ 11. Przedmiotem obrad Zjazdu są sprawy objęto porządkiem obrad. Przewodniczący Zjazdu przedstawia Zjazdowi proponowany porządek obrad.

§ 12. Kolejność przemówień reguluje Przewodniczący Zjazdu, odpowiednio do porządku obrad, zgłoszeń i celowości sprawnego przeprowadzenia obrad. Ostatni głos przy omawianiu danego zagadnienia przysługuje zawsze sprawozdawcy, referentowi lub wnioskodawcy.

§ 13. W dyskusji nad sprawozdaniem lub jednym wnioskiem, można zabierać głos zasadniczo tylko jeden raz i nie dłużej niż 5 minut. Przewodniczący może jednak przedłużyć czas przemówienia oraz udzielić głosu powtórnie.

§ 14. Poza kolejnością przemówień Przewodniczący udziela głosu:

a/ w sprawie nagłej,

b/ w opranie formalnej,

c/ w oprawie sprostowania lub wyjaśnienia oczywistej niejasności

d/ w oprawie złożenia sprawozdania przez Komisję Zjazdową,

e/ według uznania – w sprawach mających istotne znaczenie dla toku obrad Zjazdu.

V. Głosowanie

§ 15. Po zakończeniu dyskusji nad złożonym sprawozdaniem, przedstawionym wnioskiem lub postulatem Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że przystępuje się do głosowania. Od tej chwili do do zakończenia głosowania nikomu nie wolno przemawiać.

§ 16. Z wyjątkiem wyborów władz Towarzystwa oraz spraw ściśle osobistych, głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie rąk z kartami mandatowymi. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu. Jeżeli wynik głosowania jest wątpliwy, Przewodniczący zarządza przeliczenie głosów. Przeliczenia głosów w głosowaniu jawnym przeprowadza Przewodniczący Zjazdu, lub, na jego zlecenie, Sekretarz Zjazdu.

§ 17. Na żądanie 1/4 obecnych (przedstawione w trybie formalnym) głosowania mogą być tajne. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna.

§ 18. W głosowaniu biorą udział wszyscy obecni na sali, do tego uprawnieni.

§ 19. W głosowaniu jawnym uchwały zapadają zwykłą większością głosów, zgodnie z § 16 Regulaminu. Zgodnie § 31 Statutu PTG uchwały dotyczące zmian Statutu Towarzystwa wymagają większości co najmniej 2/3 głosów.

§ 20. Wybory władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart wyborczych. Sposób wypełniania kart i szczegóły dotyczące trybu wyborów przedstawia Zjazdowi do akceptacji Komisja Skrutacyjna, przed przystąpieniom do głosowania.

§ 21. Wybory do władz Towarzystwa przeprowadza się oddzielnie najpierw na Prezesa a następnie 2 zastępców i z kolei na 14 członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 22. Kandydatury do władz Towarzystwa przedstawia Zjazdowi Komisja Matka. Lista przedstawiona przez Komisję Matkę jest uzupełniana kandydaturami zgłaszanymi z sali.

§ 23. Ze względu na społeczny charakter pracy we władzach Towarzystwa i z uwagi na siedzibę Zarządu Głównego, każda z kandydatur zgłaszanych przez Komisję Matkę lub z sali winna być krótko umotywowana z uwzględnieniem funkcji jaką we władzach Towarzystwa może pełnić kandydat.

§ 24. O wybraniu kandydata na Prezesa, zastępców oraz do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego decyduje uzyskanie 50% głosów + 1 głos uprawnionych obecnych na Zjeździe. W razie nie uzyskania wymaganej liczby głosów, Przewodniczący Zjazdu zarządza wybory uzupełniające.