Zmarła dr Eugenia Gawor-Biedowa

Zawiadamiamy, że w dniu 13 maja 2021 r. w wieku 91 lat zmarła Ś. P. dr Eugenia Gawor-Biedowa Była Członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, długoletnim pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Po przejściu na emeryturę w 1993 roku, wciąż pozostawała aktywna zawodowo. Wyrażamy żal po odejściu tej wyjątkowej, aktywnej i energicznej osoby. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 25 maja 2021 r. na Starych Powązkach w Warszawie. Rozpocznie je Msza Św. o godz.14.00 w kościele Św. Karola Boromeusza przy

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 20.05.

Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego  dr hab. Jacek Szczepański(prof. UWr.), dr Xin Zhong (FU Berlin, OiU Oslo), dr Marcin Dąbrowski (PIG-PIB, OiU Oslo), dr Haozheng Wang (SWPU, Chengdu) i mgr Marcin Goleń (ING UWr.) zaprezentują referat pt.: „Zapis metamorfizmu wysokociśnieniowego zachowany w metapelitach pasma metamorficznego Kamieńca Ząbkowickiego (Sudety, Masyw Czeski)” Referat zostanie wygłoszony: 20 maja 2021r.

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 13.05.

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego mgr Tomasz Selerowicz (KGHM Cuprum, ING UWr.) wygłosi referat pt.: „Zróżnicowanie petrofizyczne skał oraz składu cząsteczkowego i izotopowego gazów z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu rejonu LGOM” Referat zostanie wygłoszony: 13 maja 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIxY2E1OTEtYTk0ZS00NzEyLTk2MzgtZDliNzI0ZTcwNTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%228daa6256-72e8-4552-a243-729aadbfa4c2%22%7d Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 06.05.

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Geologicznego zaprasza na referat: mgr Anny Abramowicz (INoZ UŚ), dr hab. Justyny Ciesielczuk, prof. UŚ, dr hab. Magdaleny Misz-Kennan, prof. UŚ i prof. Moniki Fabiańskej pt.: „Czasowo-przestrzenna charakterystyka pożaru zwałowisk odpadów po eksploatacji węgla kamiennego” Referat zostanie wygłoszony: 6 maja 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMyZjcyYzYtMGM3OS00OTBjLWIxOWYtZDgyZTY2MmUxNjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22d2599996-7fcb-4b13-87e0-6b84474d4fe6%22%7d Zarząd Oddziału Górnośląskiego PTGKomitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia PTG

Kalendarz Ogólnopolskich PN PTG 2021! – aktualizacja

Szanowni Państwo, Inicjatywa zorganizowania Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych PTG w formie online spotkała się z dużym odzewem środowiska geologów w Polsce i zgłoszonych zostało wiele kolejnych referatów. W związku z tym Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia PTG  przedstawia Wam nowy rozszerzony kalendarz Posiedzeń Naukowych, w ramach których zaprezentowanych zostanie 26 referatów. Referaty obywać się będą co tydzień, czyli w każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) o godz. 17.00! Transmisja posiedzeń będzie